1. RESPONSABLE

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?
Identitat: El Niu (des d’ara «El Niu»)
Dir. Postal: C / Goleta nº3 Terrassa (Barcelona) – Spain
Telèfon: 646.293.244
Correu electrònic: elniuterrassa@gmail.com

2. FINALITATS

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, l’informem que a El Niu tractem les dades personals que ens facilites per a les següents finalitats:
(1) Tramitar la seva alta com a client i gestionar el procés de compra.
(2) Enviament de comunicacions comercials sobre els productes del Niu (correus electrònics, trucades telefòniques, SMS, notificacions PUSH, correu ordinari, etc.).
(3) Elaboració de perfils comercials d’acord amb la informació obtinguda de fonts internes i externes, amb la finalitat de enviar-publicitat personalitzada i analitzar el teu comportament de compra.
(4) Prevenció d’abusos i fraus (activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, entre d’altres).
(5) Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

PER QUANT TEMPS conservarem TEVES DADES?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, o demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?
Les bases legals per al tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (5) incloses en l’apartat 2 anterior ( «Finalitats») són les següents:
– Finalitat (1): L’execució d’un contracte amb El Niu en relació amb la compra de productes.
– Finalitat (2): Consentiment exprés atorgat a El Niu en el moment de recollida de les teves dades personals.
– Finalitat (3): Consentiment exprés atorgat a El Niu en el moment de recollida de les dades personals en relació amb l’elaboració de perfils basat en fonts externes i la satisfacció d’un interès legítim perseguit per El Niu en relació amb l’elaboració de perfils basada en fonts internes.
– Finalitats (4) i (5): El compliment de les obligacions legals que siguin aplicables a El Niu.

5. DESTINATARIS

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES PERSONALS?
Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells tercers per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació de servei (transportistes, entitats financeres, etc.)
A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

6. DRETS

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES PERSONALS I COM POTS exercir-los?
Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació de l’tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El Niu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic elniuterrassa@gmail.com o bé, a la nostra adreça postal C / Goleta nº3,  Terrassa (Barcelona) – Spain. La sol·licitud d’exercici de qualssevol dels teus drets ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).
Finalment t’informem que pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l’tractament de les teves dades personals.
El Niu, es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat com a conseqüència d’un canvi normatiu o per un canvi en la configuració de les mateixes, per això recomanem revisar periòdicament la mateixa amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les galetes.

Top